Kwijtschelden Belastingschuld

Indien u een belastingschuld of btw schuld in Belgie heeft die u niet in staat bent te betalen dan zit u in een overmatige schuld situatie. Dit wil niet zeggen dat u nooit meer het hoofd boven water krijgt vermits de overheid verschillende gunstmaatregels ter beschikking stelt die u weer de kans geven een nieuwe start te nemen. Spijtig genoeg zijn heel weinigen hiervan op de hoogte en sommige mensen betalen reeds jaren hun schulden tegenover de belastingen of btw af. In veel gevallen, was dit echter niet nodig geweest. Vermits veel burgers geen weet hebben van deze voordelen, is Fabimpo op de wereld gekomen. Fabimpo is gespecialiseerd in al deze gunstmaatregels. Aan de hand van uw situatie weet Fabimpo of u een beroep kan doen op een of meerdere van deze voordelen. Fabimpo weet ook welke documenten moeten gebruikt worden aan de hand van de situatie en vooral naar wie ze verstuurd moeten worden zodat uw verzoeken bij de juiste beslissers terecht komen. Zo kan u een beroep op Fabimpo doen voor de volgende administratieve fiscale aangelegenheden : 1. Het opstellen en indienen van bezwaarschriften 2. Verzoeken opstellen voor het verminderen of schrappen van interesten en boeten 3. Het laten opheffen van loonbeslag indien dit niet gerechtvaardigt is 4. Het samenstellen van dossiers om verzoeken in te dienen tot het bekomen van onbeperkt uitstel die een kwijtschelding van het grootste deel van uw fiscale schuld als resultaat heeft 5. Alle andere administratieve stappen en procedures in verband met belastingen en btw Hieronder gaan we wat meer in detail betreffende de verschillende gunstmaatregels

Ik kan mijn belasting niet betalen

Het is mogelijk dat u uw belastingen niet kunt betalen, ook al wil u uw

belastingschuld

afbetalen op langere termijn. In dit geval spreken we over een overmatige schuld vemits u niet meer in staat bent in het aflossen van uw belastingschuld. De oorzaak kan het overlijden van je partner zijn, een faling of faillissement, kortweg, u kan de belastingdienst niet afbetalen in termijnen vermits uw inkomen het u niet toelaat. Misschien ontving u reeds een dwangbevel voor niet betaling ?

Uitstel betaling belasting

Indien u een latente belastingschuld heeft doet u er best aan een akkoord met de belastingdienst aan te gaan tot het bekomen ven een uitstel tot betaling van uw belastingen of btw. Een verzoek tot uitstel vraagt u best aan per aangetekende brief. Leg uit waarom u niet in staat bent uw belastingen of btw te betalen en voeg eventueel bewijsstukken bij uw brief. Meer en meer sturen de btw en belastingdiensten na ontvangst van uw aanvraag tot uistel een formulier met allerhande vragen omtrent uw financiële situatie. De fiscus mag u ook om bankuitreksels vragen van bvb de laatste 3 maanden om te controleren of u zich wel degelijk in een situatie bevind dat uw belastingschuld afbetalen in termijnen wel degelijk gestaafd is. Een onbeperkt uitstel zal u zeker niet de belastingdienst hoeven te verwachten. Er zal u eerder een betalingsregeling toegestaan worden waarin u in maximaal 6 maanden uw belastingschuld mag afbetalen. Wilt u een langere termijn bekomen, doet u er best aan om een administratief bemiddelaar gespecialiseerd in btw of belastingschild aan te spreken.

Verjaring Belastingschuld

Vroeger kon men af en toe op een verjaring van een btw of belastingschuld rekenen. Toen ging alles nog manueel en sommige dossiers raakten zoek. Dankzij het informatiseren van de fiscale administraties, is het practisch niet meer mogelijk dat uw openstaande btw of belastingschuld "vergeten" wordt. Een goede raad is om zeker niet op een verjaring van uw belastingschuld te rekenen want dit zou u wel eens duur te staan kunnen komen. Het dossier betreffende uw schuld bij de btw of de belastingen kan tijdelijk, tussen 1 en 3 jaar, niet behandeld worden. Wat wel zeker is dat tijdens die periode de interesten en eventueel boeten NIET bevrozen worden en bij een volgende aanmaning tot betalen plots voor een veel hoger bedrag komt te staan. Dit kan in België zo hoog oplopen dat het u onmogelijk wordt om deze latente belastingschuld nog te voldoen. Van de invorderingsmaatregelen wordt niet afgekeken en het enige alternatief dat er u nog rest is een verzoek tot onbeperkt uitstel voor het betalen van uw belastingen of btw aan te vragen. Dit is een hele andere procedure vermits uw plaatselijke belastingdienst hier niet over kan beslissen en u doorverwezen wordt naar de regionale directie van btw of belastingen.

Verzoekschrift tot onbeperkt uitstel van invordering van directe belastingen

Indien uw belastingschuld overmatig wordt en u niet meer in staat bent uw belastingen te betalen, is het best om een verzoekschrift in te dienen tot het bekomen van een onbeperkt uitstel van de invorderingsmaatregelen van directe belastingen. Let op, dit kan enkel aangevraagd worden door particulieren of btw plichtigen die hun activiteit stopzetten. Het doel van dit verzoek is om definitief een kwijtschelding te bekomen van uw belasting of btw. Deze procedure werd in het leven geroepen om mensen die overmatige belastingschulden hebben de kans te geven opnieuw te starten. Een verzoekschrift tot onbeperkt uitstel van invordering van directe belastingen wordt slecht 1 maal per 5 jaar toegestaan. Uw hele btw of belastingschuld gaat ook niet 100% kwijtgescholden worden. U zal in het dossier dat uw verzoek begeleid, een financiëel voorstel moeten doen. Dit voorstel hangt natuurlijk af van het bedrag van uw schuld. Als maatregel is het best om niet minder dan 10% voor te stellen als betalingsregeling. Dit bedrag mag ook in 12 maandelijkse aflossingen gebeuren. Nu is het wel zo dat dit verzoek heel wat bewijzen vergt en een eenvoudige brief niet volstaat. Om deze gunst voor het kwijtschelden van uw belasting te bekomen, zal u 9 formulieren moeten invullen waarop geen enkele vraag vergeten wordt betreffende uw levensstandaard en financiële situatie. U zal er ook de nodige bewijzen bij moeten voegen. Verstuur nooit een verzoekschrift dat onvolledig is vermits u dan zeker mag zijn van een negatief antwoord. Wees ook eerlijk in uw antwoorden, hou niets achterwege op straffe dat u in plaats van een kwijtschelding van uw belastingen vervolgd kan worden voor het achterwege houden van uw werkelijke situatie. Indien dit uw petje te boven gaat, is het best is dat u hulp zoekt bij een raadgever zoals een fiscale administratieve bemiddelaar die u kan bijstaan in het opstellen en indienen van uw dossier. Deze bemiddelaars zijn gewoon om administratieve zaken met betrekking tot btw of belastingschuld te behartigen.

Indienen van een bezwaarschrift

Wanneer u niet akkoord gaat met het bedrag dat u aan de belastingen moet betalen, of er zich een vergissing voordeed tijdens het invullen van uw aangifte is het best om zo snel mogelijk een bezwaarschrift in te dienen. In het bezwaarschrift tegen uw aanslagbiljet, legt u uit waarom u niet akkoord gaat en voegt er de eventuele bewijzen aan toe. Dit moet steeds aangetekend gebeuren en aan de gewestelijke directie der belastingen verstuurd worden. U mag een bezwaarschrift indienen tot zes maanden en 3 werkdagen na de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier. Nadien is het te laat en kan u enkel nog een verzoek doen op de hierbovenvermelde procedure tot het inzenden van een verzoek tot onbeperkt uitstel. Enkel in zeer zeldzame gevallen is het nog mogelijk om bezwaar aan te tekenen na deze periode maar u zal zeer goede redenen moeten aanhalen waarom u geen bezwaarschrift indiende binnen de wettelijke termijn.
Fiscale Administratieve Bemiddelaars
 
U kan onmogelijk uw belastingen of BTW betalen ?

Geen paniek...wij kunnen u helpen
Als Fiscale Administratieve Bemiddelaars
kunnen wij u helpen met


het bekomen van een kwijtschelding tot 90% van uw belasting en/of btw schuld

het verminderen of opheffen van nalatigheidsinteresten en boeten

het onderbreken van vervolgingen

bekomen van een afbetalingsplan aangepast aan uw budget indien u geen beroep meer kan doen op andere middelen

opstellen en verzenden van een bezwaarschrift
 
Fiscale Administratieve Bemiddelaars
 
Fiscale Administratieve Bemiddelaars
Wie kan beroep doen op onze diensten ?
Iedere persoon die

personenbelasting (PB) schuldig is, met inbegrip van verhogingen, boetes en nalatigheidintresten verbonden aan deze belasting

BTW schuldig is. In dit geval betreft het een zelfstandige in eigen naam,
dus niet onder de vorm van een maatschappij, die zijn activiteit stopzet *


geen collectieve schuldenregeling lopen heeft

zijn belastingen niet betwist (geen lopend bezwaarschrift)**
    
Zelfstandigen als fysieke persoon met belasting en/of BTW schuld moeten 
     hun activiteit stopzetten om beroep te kunnen doen op onze diensten.

** Er moet eerst gewacht worden op het resultaat van het bezwaarschrift.
     Indien dit negatief is, kan een andere actie ondernomen worden.


Bedrijven en verenigingen kunnen geen beroep doen op onze diensten
 
FAQ'S

Gebruiksvoorwaarden-Privacy

Contact
Copyright - Alle rechten voorbehouden - Fabimpo.be - 2014
Onze Burelen

Afspraak maken
Tweet
Tweet
Tweet